ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี สผ. 2564

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านทางระบบ Video Conference นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคะณะทำงานฯ โดยมี กตป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนสำนัก กองและกลุ่มอิสระ จำนวน 40 คน             

ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดและเนื้อหาในรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ให้มีความถูกต้อง กระชับ และเข้าใจง่าย รวมถึงการรวบรวมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการของสำนัก กอง และกลุ่มอิสระ เพิ่มเติมในรายงานประจำปีให้เกิดความสวยงาม โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 สผ. ทางอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนมีนาคม 2565

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)