ประชุมคณะทำงาน การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมคณะทำงานการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ อินทนิล โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานคณะทำงาน และนางรพีพร ขันโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม