ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ.ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้ง ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนแม่บทการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของ สผ. รายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองและกลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๐

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม