ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กข.สผ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบให้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นประธานแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กข.สผ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง ขอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวกุ้งมารีน่า ของ นายสมหมาย แซ่หลิม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านอ่าวกุ้ง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ โดยมีผู้แทน กข.สผ. จากกอง และกลุ่มอิสระ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม