ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 

โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ
 ศิรินภาพร และ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เป็นกรรมการ นางศิริกุล นิวัฒน์วาสน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่ง สผ. ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล รวม 3 ทุน ประกอบด้วย ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และ ทุนฝึกอบรม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)