ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่กรรมการ นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไป และ 2) การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)