ประชุมคณะกรรมการ กำกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการระบบนิเวศป่าพรุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑  ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration, and Management of Peat Swamp Ecosystems) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย Ms. Lovita Ramguttee Deputy Resident Representative ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP) คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้โครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration, and Management of Peat Swamp Ecosystems ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) โดยรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม ๑) การพัฒนามาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพรุในบริเวณพรุควนเคร็ง ๒) การประกวดสื่อผ่านการเรียนรู้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าพรุ (PEATSWAMPs Youth Challenge) และ ๓) การศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของพรุควนเคร็ง ให้มีการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment) ร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน พร้อมทั้ง พิจารณาเห็นชอบในหลักการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่พรุในประเทศไทย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม