ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ ในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ รวมถึงสัญญาสรุปส่งมอบทุน (Concluding Agreement: CA) ระหว่าง GIZ และ กฟผ. และแนวทางการส่งต่อเครื่องมือ MRV ของโครงการ RAC NAMA ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินการหลังจบโครงการ RAC NAMA (Exit Strategy) และกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในเดือนมิถุนายน ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๔๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม