ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1003อาคารทิปโก้ 2 โดย นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน

                 ในที่ประชุมเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สผ. ปี 2565 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด

                ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการและผู้แทนกอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน 

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)