ประชุมกำหนดนิยามและแบ่งประเภท “ภูมินิเวศ” โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด จัดการประชุมกำหนดนิยามและแบ่งประเภท “ภูมินิเวศ” เพื่อร่วมกันกำหนดนิยามของภูมินิเวศ จัดกลุ่ม และแบ่งประเภทของภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำโครงการฯ โดย นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของประเทศไทย มีการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ โดยเริ่มดำเนินงานในภาคเหนือเป็นภาคแรก ครอบคลุม ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดนิยามของภูมินิเวศ จัดกลุ่มและแบ่งประเภทของภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการโครงการต่อไป โดยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการลุ่มน้ำและภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content