ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทางการประเมินผลการดำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสีย โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม VIE Hotel Bangkok และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทางการประเมินผลการดำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสีย โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผอ.กปอ. ได้กล่าวเน้นย้ำถึงถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการประชุม COP26 ที่ได้ประกาศเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในปี ค.ศ. 2065 และเพิ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) เป็นร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 หากได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยี รวมถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้ข้อมูล และนายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นำเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอกรอบการดำเนินงานของโครงการ และภาพรวมการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาการจัดการของเสีย รวมทั้งแนวทางการประเมินผลการดำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชน  และรศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ นำเสนอภาพรวมและแนวทางการรายงานผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามกรอบความโปร่งใส ภายใต้ความตกลงปารีส ในรูปแบบ Common Tabular Format (CTF) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการต่าง ๆ ในสาขาการจัดการของเสีย และนำเสนอภาพรวมของการกำหนดแนวทางการรายงานข้อมูลผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ให้สอดคล้องกับรูปแบบตาราง CTF เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปีต่อไป การจัดประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content