ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นำเสนอความสำคัญของการจัดทำรายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) และที่ปรึกษา บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด นำเสนอแนวทางการจัดทำข้อมูลในส่วนของบทที่ ๕ เรื่อง ด้านข้อมูลอื่น ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Other Information and Relevant Activities) ได้แก่ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว การวิจัย การศึกษา ฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล และบทที่ ๖ เรื่อง ข้อจำกัด ช่องว่าง ความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพและความสนับสนุนที่ได้รับ (Constraints and Gaps, Needs, and Support Received)  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) ด้านการวิจัยและระบบ (Research and Systematic) ด้านการศึกษา การเพิ่มศักยภาพและการสร้างเครือข่ายและการแบ่งปันข้อมูล (Education, Training, and Public Awareness, Capacity Building, and Information Sharing/Networking) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Enabling Environment)  

โดยการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น เพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๙๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการกลาง และรัฐวิสาหกิจ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)