ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

                การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงสร้างเพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ EPI ของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน/บุคลากรในการจัดทำชุดข้อมูลตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการระบบนิเวศ และการประมง ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สรุปชุดข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ การนำเสนอแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล รวมถึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อทำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูล และให้เกิดการบูรณาการเพื่อจัดทำข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)