ประกาศ สผ. เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (๓๘๖ หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63017376223)

procurement-20200219-cancle-com