ประกาศราคากลาง โครงการจ้างจัดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

procurement-price-20221202-cop27