ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตาราง ปปช.01)

procurement-price-20200730-1402