ประกาศราคากลาง โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

procurement-price-20201019-1