ประกาศราคากลาง โครงการการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

procurement-price-20200914-1648