ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเหมา ต่ออายุสมาชิกโปรแกรม และบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

procurement-price-20200922