ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

procurement-price-20201215-1554