ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

procurement-price-20201113-1125