ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

procurement-price-20201111-1330