ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น

recruit-price-20201030-1744