ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

procurement-price-20201012-climate