ประกาศราคากลาง โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

procurement-price-20201104-1229