ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 3

procurement-price-20200130-scp63