ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศที่ดิน และทรัพยากรดิน เพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

procurement-price-20200217-land