ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำ ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

procurement-price-20200114-climate