ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

procurement-price-20200113-green