ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับพิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงาน ภายใต้ความตกลงปารีส ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส ณ สมาพันธรัฐสวิส

procument-price-202206221201

Skip to content