ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20211111-1636