ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีปรึกษาโครงการจัดทำแนวทาง การถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20210104-1600