ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ จากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201228-1815