ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201125-envfund