ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรม และบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-server64