ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200402-1645