ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภท ในพื้นที่ภาคกลาง (ตอนบน-ตอนกลาง) โดยวิธีคดเลือก

procurement-win-202211071653