ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะสิ้นสุดแผน แนวทางปฏิบัติที่ดีในการติดตามผลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยวิธีคัดเลือก

recruit-202112221052