ประกาศกองบริหารจัดการที่ดิน รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำกลุ่มงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

recruit-20201106-land