ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครี้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20200527-network2