ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (656 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-com-14