ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (386 หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

procurement-20200323-computer