ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู (2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20200217-car