ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20211014-1719