ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่บริการ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20210920-1445