ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสาร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในยุคดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20201018-effective-communication