ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยระบบคลังข้อมูล

ปี พ.ศ. 2562 สถาบัน Earthwatch องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ออกมาระบุว่า ผึ้ง สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ กำลังอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สอดคล้องกับงานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลก ที่รายงานตรงกัน ว่า จำนวนประชากรผึ้งกำลังลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ปัจจุบันผึ้งได้หายไปจากโลกนี้แล้วถึงร้อยละ 90 จากสาเหตุหลายด้าน เช่น สภาพแวดล้อมทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศถูกทำลาย พื้นที่ป่าถูกทำลาย การใช้ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช

ชะตากรรมของผึ้ง อาจจะส่งผลกระทบตามมาอีกมายมาย โดยนักวิจัยระบุอีกว่า พืชอาหารในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของผลิตผลด้านการเกษตรทั่วโลก ต้องอาศัยผึ้งเป็นสื่อกลางผสมละอองเกสรให้ออกดอกออกผล หากสถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วโลกยังไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า ผึ้งทั้งหมดก็อาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลก และส่งผลกระทบกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทุกแห่งทั่วโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้โดยได้รวบรวม ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนสถานภาพของชนิดพันธุ์ต่างๆ ในระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ศึกษาและติดตามสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการแผนงาน กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงทะเบียนสถานภาพของชนิดพันธุ์สัตว์กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง และจัดทำทะเบียนสถานภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในกลุ่มมอลลัสกา กลุ่มครัสเตเชียน และกลุ่มปะการัง เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถานภาพสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่ออนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในส่วนของการจัดทำข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ได้รวบรวมรายละเอียดของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยแบ่งตามกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน และจำแนกตามสถานภาพของชนิดพันธุ์ ได้แก่ สูญพันธุ์, สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ,ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ,ใกล้สูญพันธุ์, มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ , ใกล้ถูกคุกคาม,เป็นกังวลน้อยที่สุด, ข้อมูลไม่เพียงพอ, และไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยง

จากการสำรวจและประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2,276 ชนิด พบว่า สูญพันธุ์แล้ว จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ สมัน กูปรี กระซู่ แรด นกพงหญ้า นกช้อนหอยใหญ่ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง และปลาหวีเกศ โดยมีสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ จำนวน 4 ชนิด ส่วนชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคาม (Threatened Species) มีจำนวน 569 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 12.03 ของชนิดพันธุ์ในไทย จำแนกเป็น มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 282 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 185 ชนิด และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จำนวน 102 ชนิด โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพถูกคุกคามมากที่สุด ร้อยละ 35.65 ของชนิดพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในไทย รองลงมา คือ นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลา ตามลำดับ

ข้อมูลที่ได้ ทำให้เมื่อย้อนกลับไปเปรียบเทียบฐานข้อมูลสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเพิ่มขึ้น จำนวน 14 ชนิด ประกอบด้วย ปลา 6 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด นก 3 ชนิด ในขณะที่ แนวโน้มของการคุกคามในช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2559 ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังครอบคลุม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ตกอยู่ในสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2563 สผ. ยังได้ต่อยอดในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ โดยการออกแบบระบบให้รองรับข้อมูลในเชิงพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อการติดตาม ฟื้นฟู และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการมีข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data หรือ Geo-Data) สำหรับประมวลผลร่วมกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ พันธุกรรม ระบบนิเวศ ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์ทรัพยากรท้องถิ่นกับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ รวมถึงแนวทางการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการทำงาน ผ่านระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย Thailand Biodiversity Information Facility (TH-BIF )หรือ ศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ ที่บูรณาการข้อมูลมาจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพต่อๆ ไปในอนาคตอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content