ปกท.ทส. มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผ่านระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิค ๑๙ โดยเน้นย้ำเรื่อง WFH ให้ทุกหน่วยงานปรับลดจำนวนลงให้ได้มากที่สุด การกำหนดจุดคัดกรองเข้า – ออกอาคารให้เหลือเพียงจุดเดียว รวมถึงการรักษาความสะอาดรถยนต์ราชการ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงานด้วย

นอกจากนี้ได้สั่งการในเรื่องของงบประมาณโดยให้ปรับลด 10% ตามมติ ครม. รวมทั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เน้นย้ำประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม