ปกท.ทส. ประชุมผู้บริหารในสังกัด ทส. ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัด ทส. โดยผ่านระบบ Video Conference ซึ่งมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นข้อสั่งการ ดังนี้  ๑.ให้ทุกหน่วยงานรายงานประสิทธิภาพการทำงาน Work From Home ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส่งให้ สป.ทส. ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๒.ปรับแผนการปฏิบัติงานหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สิ้นสุดลง ๓.ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี ๒๕๖๔ และปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ 

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม