“บิ๊กป้อม” หนุนพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สู่การรักษาคุณค่าและคงอัตลักษณ์ของพื้นที่

   

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได้เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมโลก ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย และให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของประเทศ รวมทั้งได้เห็นชอบการบูรณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ  ที่เป็นมรดกชิ้นงานทางวิศวกรรมที่สำคัญของชาติในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมไว้

    นอกจากนี้ ได้เห็นชอบโครงการอาคารรักษาพยาบาล และสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ใช้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และรถไฟฟ้า (สายสีส้ม)  โดยออกแบบอาคารรักษาพยาบาลฯ ที่คำนึงคุณค่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และเปิดโล่งอาคารระดับพื้นดิน เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นคลองบางกอกน้อย และโบราณสถานที่อยู่โดยรอบ     ทั้งนี้ การดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความสำคัญ จะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าสืบไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)